KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Regulamin organizacyjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 
Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny


Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim


Ustalił:

w uzgodnieniu z:Grudzień 2014 rokRozdział I


Postanowienia ogólne§ 1Powiatowy Inspektor Weterynarii w Sępólnie Kraj. działa w szczególności na podstawie :


1)         ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( tekst jednolity                             Dz. U z 2010 r. Nr 112, poz. 774 z późn. zm. );


2)        zarządzenia   nr  1   Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia   2  marca  2010r.                w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych  inspektoratów weterynarii (Dziennik  Urzędowy  Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 ) oraz zarządzenia  nr  32  w/w  Ministra  z  dnia   13 listopada   2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii  (Dziennik  Urzędowy  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poz. 26 z dnia 18 listopada 2014r. );


3)        niniejszego regulaminu.


 


§ 2 1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej ,,Regulaminem” określa szczegółową organizacje i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sępólnie Kraj. oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.


  1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:


 


1)             powiecie - należy przez to rozumieć powiat sępoleński;


 


2)             Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Kraj.;


 


3)             Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Kraj., lek. wet. Magdalena Czerkawska – Tyborska;


 


4)             Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w §6 Regulaminu;


 


5)             kierowniku - należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

§ 3

 1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 1. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii:1)      wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej;


 


2)      jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;


3)      wynikających z odrębnych ustaw.


  1. Inspektorat jest Państwową jednostką budżetową.


  1. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu;


  1. Siedziba Inspektoratu mieści się w 89-400 Sępólno Kraj., ul. Kościuszki 17


 


 


 


Rozdział II


Organizacja Inspektoratu
§ 41. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.


2.  W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.


3.  Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu


 


Rozdział III


Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu§ 5

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii realizuje zadania przewidziane ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej i innymi przepisami prawa.


  1. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:


 


1)        zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi  i pozabudżetowymi;


 


2)        reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami stanowiska Inspektoratu oraz innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;


 


3)        wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym   ustalanie zakresu czynności pracowników Inspektoratu;


 


4)        udzielanie   pisemnych   upoważnień  do    wykonywania    określonych  czynności   lub  podpisywania pism oraz pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych;


 


5)        zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;


 


6)        zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.


§ 6

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony inny lekarz weterynarii.


  1. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje zadania przy pomocy :


 


1) Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,


 


2) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności,3) Zespół do spraw pasz i utylizacji,


 


4) Zespół do spraw finansowo – księgowych,


 


5) Zespół do spraw administracyjnych,


 


6) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,


 
§ 7
 1. Kierownicy odpowiadają za:


 


1)        należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie odległych pracowników obowiązującymi przepisami prawa;


 


2)        porządek i dyscyplinę pracy;


 


3)        merytoryczną i formalno – prawną poprawność załatwianych spraw


  1. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przekładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.


 


 § 8


 


  1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania zwiane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.


  1. Projekty  aktów  prawa  wewnętrznego  winny  być  przygotowane  ze  starannością    oraz odpowiadać zasadom techniki prawoznawczej.


  1. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:


 


1)        pracownika zajmującego się sprawą,


 


2)        kierownika zespołu, z którego zakresem związany jest akt prawny;


 


3)        głównego księgowego  -  w przypadku gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe;


 


4)        radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym[1] – Jerzy Siwiak.


 


  1. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:


 


1)        Pracownika zajmującego się sprawą;


 


2)        Kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;


 


3)        Głównego księgowego – w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.


  1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:


 


1)        Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 14 ust. 2, oraz


 


2)        Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.


  1. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym


 


 


§ 9
Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do zatwierdzenia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.


 


 


§ 10

 1. Symbolikę oznaczenia pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.


  1. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.


 


 


 


Rozdział IV


Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

§ 11


 1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy w szczególności:


 


1) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych:1a) badania kontrolne zakażeń zwierząt,2) Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanych z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt,3) Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,4) Sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,5) Sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,6) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,7) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,8) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 1. W skład zespołu o którym mowa w ust. 1 wchodzi:


 


1) Stanowisko  ds.  zwalczania  chorób  zakaźnych  zwierząt  –    koordynator ds. zwalczania choroby Aujeszky’ego,2) Stanowisko ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,3) Stanowisko do kontroli wzajemnej zgodności,
§ 12
 1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy w szczególności:


 


1) Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;2) Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
3) Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;4) Sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych  produktów pochodzenia zwierzęcego,5) Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u/i zwierząt, w ich wydzieleniach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach.
 1. W skład zespołu o którym mowa w ust. 1 wchodzi:


 


1) Stanowisko d/s nadzoru nad higieną produktów pochodzenia zwierzęcego


 


§ 13
 1. Do zadań zespołu do spraw pasz i utylizacji należy w szczególności:


 


1) Sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczeniem organizmów genetycznie zmodyfikowanym przeznaczonym do użytku paszowego,2) Sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,3) Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u/i zwierząt, w ich wydzieleniach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach.
 1. W skład zespołu o którym mowa w ust. 1 wchodzi:


1) Stanowisko ds. nadzoru nad produkcją, obrotem paszami i utylizacją


2) Stanowisko ds. nadzoru nad produkcją, obrotem paszami i utylizacją
§ 14
 1. Do zadań zespołu do spraw finansowo- księgowych należy w szczególności:


 


1) Opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, środków własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,2) Kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych,3) Terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań,4) Kontrola i analiza realizacji dochodów SP, wydatków budżetowych i dochodów własnych jednostki,5) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,6) Sporządzanie bilansów i okresowych sprawozdań finansowych,7) Prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów finansowych,8) Prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,9) Sporządzenie listy płac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,10) Potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji,11) Opracowywanie analiz ekonomicznych,12) Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,13) Prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych i upoważnień14) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy,15) Przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia16) Obsługa decyzji personalnych,17) Prowadzenie spraw socjalnych i mieszkaniowych,18) Prowadzenie magazynu na sprzęt do badań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,19) Zaopatrywanie PIW-et we wszelkiego rodzaju sprzęt, aparaturę, materiały, druki itp. niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania oraz czuwanie nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji, aparatury,20) Utrzymywanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku,21) Prowadzenie magazynu gospodarczego i ewidencji majątku,22) Organizowanie i kontrolowanie prowadzonych konserwacji, napraw i remontów instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych

 1. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizacje następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:


 


1)        Prowadzenie rachunkowości jednostki


2)        Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi


3)        Dokonywanie wstępnej kontroli:


a)    Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,


b)   Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych


  1. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:


 


1) Główna księgowa2) Księgowa
§ 15

 1. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy w szczególności:


 


1) Przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek2) Prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych3) Sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie4) Wysyłanie korespondencji i przesyłek5) Przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów dalekopisów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.6) Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych zespołów lub stanowisk pracy7) Udział w pracy zespołu do spraw finansów, księgowości, administracji i8) zaopatrzenia
 1. W  skład zespołu o którym mowa w ust. 1 wchodzi:


 


1) Sekretarz kierownika jednostki


 


2) Kierowca


 


3) Sprzątaczka
§ 16

 1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy w szczególności:


 


1) Do zadań Radcy Prawnego należą zadania określone w ustawie w dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 123. Z póżn. zm.), a w szczególności:a) Wykonywanie obsługi prawnej Powiatowego Inspektoratu, w tym świadczenie doradztwa prawnego oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w Powiatowym Inspektoracie,b) Reprezentowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,c) Opiniowanie i parafowanie umów, a także aktów normatywnych Powiatowego Lekarza Weterynarii, pism i innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Powiatowego Inspektoratu, w zakresie ich zgodności w prawem, opiniowanie i parafowanie projektów decyzji administracyjnych.

§ 17

 1. Do zadań pracowni badania mięsa na obecność włośni (Powiatowego Oddziału do spraw badania mięsa w kierunku włośni) należy w szczególności:


 


 


1)      Badanie mięsa zwierząt rzeźnych na obecność włośni,


 


  1. Zarówno Pracownia badania mięsa na obecność włośni, jaki i podległe mu Terenowe Punkty Wytrawiania, pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy

§ 18
Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.


Wykaz załączników:


1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Sępólnie Krajeńskim – zał. Nr 1.


2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. Nr 2.


 


wersja PDF


zarządzenie PDF
ilość odsłon: 6492
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2010-05-20
wprowadził: Andrzej Kotowski 2011-03-29 15:12:04
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2015-06-18 11:44:56
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org