KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Ogłoszenie o naborze nr 37178 z dnia 1 listopada 2018 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii , zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Sępólno Krajeńskie

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
89-400 Sępólno Kraj. 
ul. Kościuszki 17


WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie powiatu sępoleńskiego , 
- do dyspozycji samochód służbowy ( parking przy budynku), 
- praca przy komputerze, 
- warunki pracy bardzo dobre, 
- nowe pomieszczenia biurowe, komputery i urządzenia powielające, 
- wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje.

ZAKRES ZADAŃ

 • - wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a w szczególności kontrole/nadzorcze związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;
 • - prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań;
 • - współpraca z innymi zespołami inspektoratu;
 • - kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink);
 • - kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt;
 • - kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopylacyjnymi i akwakulturą;
 • - przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
 • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzaniem kontroli, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt, tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 letni staż w Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kateg. B
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów lek.wet.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 grudnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
  89-400 Sępólno Kaj. 
  ul. Kościuszki 17 
  sekretariat

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim tel. 052/3881225
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Katarzyna Hypszer, tel. 664 901 111
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku. 
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. 
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem. 
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 3881225.


ilość odsłon: 35906
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2018-11-02
wprowadził: zająkała andrzej 2018-11-02 14:19:59
ostatnia zmiana: zająkała andrzej
2018-11-02 14:19:59
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org