KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Zamówienia publiczne /

Dobudowa pomieszczeń biurowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim - Etap II

 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Dobudowa pomieszczeń biurowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim - Etap II

[Zakończone]


Ogłoszenie:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dobudowę pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych w Sępólnie Krajeńskim  przy ul. Kościuszki 17.
Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego w terminie do 14.02.2012 r. do godz. 9:00.

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Inne informacje:

Kostorysy nakładcze

Przedmiary robót

Specyfikacje techniczne

Pyatnia - odpowiedzi do przetargu !

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie parametrów kotła gazowego GZ 50 Kosztorys Instalacja C.O.  tj. pojemność i moc kotła.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Kocioł z zamkniętą komorą spalania. Moc kotła 21 KW płynnie modulowana.

 

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej do przetargu.

Odpowiedź do pytania nr 2:

W odpowiedzi na pytanie udostępniamy skany projektu:

- projekt elektryczny

- projekt budowlany cz. A

- projekt budowlany cz. B
Zawiadomienie o wyborze oferty:

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy inspektorat Weterynarii

ul. Kościuszki 27

89-400 Sępólno Krajeńskie

 

 

PIW.361.2.2011                                                                                Sępólno Kraj. 22.02.2012 r.

 

 

 

POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. u. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dobudowę pomieszczeń biurowych

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Kraj. – Etap II

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Usług Murarskich

Jarosław Kołodziejski

Cekcynek 37

89-511 Cekcyn

na:

Dobudowę pomieszczeń biurowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Kraj. – Etap II  za cenę 392.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wymieniona wyżej oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena

5

Zakład Usług Murarskich

Jarosław Kołodziejski

Cekcynek 37

89-511 Cekcyn

100

7

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„Cer – Bud” Zenon Szynwelski

ul. Przemysłowa 4

89-620 Chojnice

99,48

9

Towarzystwo Gospodarcze

„PARA”

Klinicki Zbigniew, Polaszek Jerzy

Ul. Budowlana 2

89-500 Tuchola

97,06

6

Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński

ul. Reymonta 8h/8

64-800 Chodzież

94,37

4

Usługi Ogólnobudowlane

Michał Borowicki

ul. Ks. Pomorskich 4/22

89-604 Chojnice

92,71

3

Zakład Budowlano – Remontowy w Kiełpinku

Teresa Powozińska

77-300 Człuchów

91,79

1

Zakład Ogólno – Budowlany

„Izbud”

Danuta Adamczak

ul. Pelikanowa 22

85-449 Bydgoszcz

89,86

2

STAWBUD

Krzysztof Stawski

Jedwabno 91

87-162 Lubicz

80,51

 

W toku postępowania odrzucono 1 ofertę.

Zamawiający wykluczył z postępowania 1 wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy           z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z niedostarczeniem przez wykonawcę dokumentów uzupełniających w wyznaczonym  przez zamawiającego terminie.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione                      w             art. 94 ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, że wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu                      o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach                    i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Sępólnie Kraj.

Magdalena Czerkawska – Tyborska

 

ilość odsłon: 20153
wytworzył: Magdalena Czerkawska - Tyborsk 2011-12-05
wprowadził: kotowski andrzej 2011-12-05 11:01:11
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2012-03-09 10:08:59
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org