KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Ogłoszenie nr: 164906
Data ukazania się ogłoszenia: 29 listopada 2014 r.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw bezpieczeństwa żywności


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie

Miejsce wykonywania pracy:

Sępólno Krajeńskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych związanych z ubojem zwierząt rzeźnych, przetwórstwie mleka, skupie i przetwórstwie mięsa zwierząt łownych, składowaniu mięsa i jego przetworów, produkcji mleka i jego przetworów
Organizowanie pobierania próbek w ramach monitoringu w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych,pozostałości leków i skażeń promieniotwórczych
Kontrola prawidłowości wykonywania urzędowych czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania badań
Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw oraz wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w dni powszednie od godz 7,30 do 15,30
praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie (powiat sępoleński)
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
obsługa klientów zewnętrznychMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
podjazd dla niepełnosprawnych,


Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
znajomość obowiązujących przepisówm weterynaryjnych

wymagania dodatkowe

prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopia wykonywania prawa zawodu lekarza weterynarii
kopie swiadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

31-12-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe(adres do korespondencji, adres e-mail,numer telefonu)
Powiatowy Lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.


ilość odsłon: 35400
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2014-11-29
wprowadził: kotowski andrzej 2014-11-29 14:56:49
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2014-11-29 14:57:13
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org